Kapituła Ptasiarza Roku

Wybory Obserwacji Roku i Ptasiarza Roku

Celem konkursu jest integracja i aktywizacja ptasiarzy, wskazanie opini publicznej niezwykłych obserwacji i wzbudzenie jej zainteresowania tematyką amatorskich obserwacji ptaków. Ma sie to odbyć przez nagłośnienie medialne wydarzeń przyrodniczych, walke ze stereotypami na temat przyrodników i pozyskanie sponsorów działań przyrodniczych spoza grupy oczywistych, bezpośrednich i specjalistycznych dostawców. Nominacji dokonuja organizacje przyrodnicze i one sa finansowymi beneficjentami konkursu. Wyboru laureatów dokonuje Kapitula Ptasiarza Roku.

Za rok 2017 przyznany zostanie tytuł Krajowej Obserwacji Roku. Tytuł Najciekawszej Obserwacji Zagranicznej i Tytuł Ptasiarza Roku zostaną wprowadzone w latach późniejszych.

Zgłoś Obserwację Roku 2017

Konstytucja Kapituly Ptasiarza Roku:

§1. W każdym roku, w konkursie na Obserwacje i Ptasiarza Roku mogą wziąć udziaż zatwierdzone przez KF stwierdzenia z poprzedniego roku kalendarzowego.

§2. Każdy członek dowolnej organizacji przyrodniczej działającej na terenie Polski może zgłosić jednego kandydata podając imiennie swoją afiliację i uzasadnienie kandydatury.

§3. Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje w wewnętrznym głosowaniu Kapituła Ptasiarza Roku.

  1. W Kapitule zasiadają obserwatorzy, którzy w przeszłości dokonali pierwszego stwierdzenia nowego gatunku na terenie Polski.
  2. Każde pierwsze stwierdzenie daje mandat w Kapitule dla jednego obserwatora na okres 99 lat lub do czasu rewizji stwierdzenia przez KF.
  3. W przypadku obserwacji zbiorowych, obserwator, który widnieje jako pierwszy w raporcie KF zostanie poproszony o wskazanie osoby, ktora najbardziej przyczyniła się do wykrycia ptaka lub lęgu.
  4. Jeśli tak wskazany obserwator-odkrywca zrezygnuje z członkostwa w Kapitule, zostanie poproszony o upełnomocnienie innego współobserwatora, który powinien reprezentować ową obserwację. Takie pełnomocnictwo można zmienić.
  5. Lista członków Kapituły nie zostanie podana do publicznej wiadomosci. Decyzja o ujawnieniu się badz nie należy do każdego z członków Kapituły.

§4. Kryteria wyboru laureatów przez Kapitułę są indywidualną sprawą jej członków, odzwierciedlają ich własne zainteresowania oraz subiektywny pogląd jakiej obserwacji sami najbardziej by chcieli być współautorami.

§5. Lista trzech obserwacji nominowanych w każdej kategorii przez Kapitułę zostanie opublikowana przed Targami Ornitologicznymi. Nazwiska laureatów zostana ogłoszone podczas Targów Ornitologicznych.

§6. Laureaci Obserwacji Roku uzyskują prawo do zasiadania w Kapitule na 3 lata, a Ptasiarza Roku na 5 lat, chyba, że zastosowanie ma §3.2.

§7. Laureat tytułu Ptasiarz Roku wskazuje jedną organizację przyrodniczą, której przedstawiciele typowali kandydatow, a która stanie się beneficjentem (niewielkiej) pienieżnej nagrody celowej.

§8. Konkurs Ptasiarza Roku i Obserwacji Roku jest afiliowany przy Polskich Targach Ornitologicznych, a proces wyborczy i administracyjny przeprowadza sekretarz Kapituly, Marek Zarzycki.

§9. Spory zostana rozstrzygnięte przez Kapitule, po ich zgłoszeniu sekretarzowi.

  1. Sekretarz ma prawo dokonywać interpretacji regulaminu, precedensów i poprawek.
  2. Skomplikowane rozstrzygnięcia dotyczące rozsądza trzech członków Kapituły i zostaną one opublikowane jako precedensy.
  3. Zmiany w regulaminie wprowadza Kapituła większością głosów i zostaną dopisane do jako poprawki.
  4. Odwołanie możliwe jest po 3 latach od pierwszej decyzji.

§10. Kapituła może zmienić regulamin, afiliacje jak i sekretarza przesyłając sekretarzowi list, podpisany przez 51% uprawnionych do zasiadania w Kapitule. Decyzja wchodzi w życie w kolejnym roku kalendarzowym.

Zgłoś Obserwację Roku 2017

Posted in Ludzie, Polish Bird Fair.