Regulamin uczestnictwa w PBF 2018

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRAGACH ORNITOLOGICZNYCH POLISH BIRD FAIR 2018
z dnia 30 lipca 2018

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Targach Ornitologicznych Polish Bird Fair 2018 (“Wydarzenie”) organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łódzkiej  (“Towarzystwo”) i zarządzanym przez Skillum Oskar Uchański (“Zarządzający”), zwanymi dalej “Organizatorem”, oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem wydarzenia.
  2. Uczestnikami wydarzeniu mogą być osoby pełnoletnie, małoletnie od 16 roku życia, a pozostałe małoletnie, które do dnia wydarzenia nie ukończyły 16 roku życia w towarzystwie pełnoletniego opiekuna posiadającego przy sobie dokument tożsamości. Przy wejściu na teren organizowanego wydarzenia Organizator może sprawdzać legitymacje/dokumenty potwierdzające wiek uczestników.
 2. Rezerwacja uczestnictwa
  1. Uczestnictwo w wydarzeniu umożliwiają cztery (4) pakiety przedstawione na stronie internetowej wydarzenia: pakiet premium, pakiet podstawowy, pakiet ekonomiczny i pakiet terenowy.
  2. Pakiety premium, podstawowy i ekonomiczny objęte są całkowitą rezerwacją miejsc. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Zgłoszeń dokonać można drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej wydarzenia do dnia 7 września 2018.
  4. Warunkami uznania rezerwacji za potwierdzoną są:
   1. wpływ kompletnego zgłoszenia nadesłanego za pomocą formularza rejestracyjnego;
   2. w przypadku miejsc objętych rezerwacją – wpłata 50% ceny wybranego rodzaju uczestnictwa na rachunek wskazany przez organizatora w terminie do 3 dni kalendarzowych od rejestracji, jednakże nie później niż do 7 września 2018. Brak wpłaty po tym okresie traktowany będzie jako rezygnacja z uczestnictwa;
   3. otrzymanie od Organizatora wiadomości potwierdzającej dokonanie imiennej rejestracji (“Potwierdzenie”);
   4. wpłata pozostałej części lub całości ceny wybranego rodzaju uczestnictwa na rachunek wskazany przez organizatora w terminie nie później niż do dnia 19 września 2018.
  5. Obowiązuje limit jednej (1) imiennej rezerwacji uczestnictwa w wydarzeniu przez jedną osobę.
  6. W przypadku chęci zgłoszenia rezerwacji grupowej objętej promocją cenową uczestnik przedstawiciel grupy ma obowiązek wystąpić do Organizatora o zgodę na zniesienie limitu imiennych rezerwacji.
  7. W przypadku dokonania, bez pisemnej zgody Organizatora, przez jedną osobę więcej niż jednej imiennej rezerwacji, wszystkie takie rezerwacje zostaną anulowane.
  8. Osoby, które zdecydowały się na dokonanie rezerwacji uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.
  9. Rachunek do wpłat opłaty rezerwacyjnej i zaliczki:
   TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ
   29 1160 2202 0000 0000 7549 6449
   tytuł przelewu w przypadku przelewu od jednej osoby wg wzoru: “PBF2018 – nazwisko i imię”, w przypadku jednego przelewu od kilku osób wg wzoru: “PBF2018 – nazwisko i imię 1, nazwisko i imię 2”
 3. Rezygnacja z uczestnictwa
  1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, Uczestnik zobowiązany jest o tym poinformować pisemnie lub mailowo Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu przed upływem daty zamknięcia rejestracji (7 września 2018) przysługuje zwrot wpłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu po upływie daty zamknięcia rejestracji (7 września 2018) jednak nie później niż po 14 września 2018 przysługuje zwrot wpłaty w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu w terminie od 14 września 2018 nie przysługuje zwrot wpłaty.
  5. Osobom, które nie wezmą udziału w wydarzeniu, a nie zgłosiły tego faktu Organizatorowi odpowiednio wcześnie zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje.
  6. Jeżeli osoba odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w wydarzeniu, której przekaże uprawnienia, ta zaś potwierdzi przejęcie przekazanych uprawnień i podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż po 14 września 2018, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
 4. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu wydarzenia
  1. Do obowiązków Organizatora wydarzenia należy zapewnienie posiadaczowi potwierdzonej imiennej rezerwacji wstępu na teren wydarzenia na jaką opiewa rezerwacja w celu uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego wydarzenia i jego niezakłóconego przebiegu.
  2. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi rezerwacji przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
  3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się wydarzenia, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykładowcy lub szkoleniowca oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu wydarzenia. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) posiadacz rezerwacji uczestnictwa będzie miał prawo do zwrotu kwoty, na jaką rezerwacja opiewa.
  4. W przypadku, gdy posiadaczowi rezerwacji uczestnictwa przysługuje prawo do jej zwrotu, posiadacz rezerwacji powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym rezerwacja została dokonana, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu wydarzenia, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 3 niniejszego akapitu, przed rozpoczęciem wydarzenia. W każdym wypadku cena rezerwacji zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa rezerwacja uczestnictwa zostanie złożony nie później niż w ciągu tygodnia od pierwotnej daty wydarzenia.
 5. Bezpieczeństwo wydarzenia
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
   1. Odmówić wstępu posiadaczowi rezerwacji w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
   2. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz rezerwacji opuścił teren wydarzenia i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik wydarzenia zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
   3. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom rezerwacji, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
   4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego rodzaj rezerwacji na inne. Posiadaczowi rezerwacji zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa rezerwacji. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa rezerwacja.
  2. Zabronione jest wnoszenie na teren wydarzenia wskaźników laserowych oraz wszelkich środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  3. Ponadto zakazuje się:
   • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku (bariery, wygrodzenia, płoty, mury, dachy itp.),
   • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników,
   • nęcenia i płoszenia zwierząt na terenie wydarzenia i terenach przyległych, a w szczególności na terenie rezerwatu przyrody Jeziorsko,
   • palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów na terenie rezerwatu przyrody Jeziorsko,
   • sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela obiektów lub Organizatora.
  4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personalu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
  5. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zakazów, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu wydarzenia bez prawa do zwrotu całości lub części kwoty, na jaką opiewa rezerwacja.
 6. Rejestrowanie wydarzenia i wykonywanie zdjęć
  1. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane części dziennej wydarzenia oraz w trakcie 30 pierwszych minut spotkania wieczornego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości wydarzenia oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę dokonując rezerwacji na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.
 7. Postanowienia dodatkowe
  1. Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  2. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie wydarzenia.
  3. Potwierdzoną rezerwację należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na wydarzenie, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty rezerwacji, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na wydarzenie, czy w jego trakcie.
  4. Rezerwacja nie może być używana w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez pisemnej zgody Organizatora.
  5. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż potwierdzona lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia rezerwację. Organizator zastrzega jednak, że będzie przeciwdziałał zorganizowanym próbom działania niezgodnego z prawem opisanego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu. W konsekwencji rezerwacja uczestnictwa w celu uzyskania korzyści majątkowej związanej z odsprzedażą, próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż opublikowana w oficjalnych komunikatach Organizatora lub użycie w nieautoryzowanej promocji może skutkować unieważnieniem rezerwacji bez prawa do zwrotu ceny rezerwacji, a także odpowiedzialnością karną opisaną w art. 133 Kodeksu wykroczeń.
  6. Rezerwacja jest ważna tylko z potwierdzeniem rejestracji i upoważnia do wejścia na teren wydarzenia.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504) oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Posted in Polish Bird Fair and tagged .